Y U Comeback – 4MIX

Letra da Música Y U Comeback. Acesse as músicas mais tocadas e lançamentos de 4MIX.

(This is 4MIX)

3, 2, 1, let’s go!

klab ma thami
ṭhex t̂xngkar rị
ṭhex ca xea ngị
phud cb laew k pi pi
b́ay bay b́ay bay

ca phud xarị k̆ phud ma
tae c̄hhn mịI dị̂ hi rakha
s̄ận mị̀ t̂xng s̄eīy welā
I’m done with all the drama
(Na na na na na na na na na)
thex mị̀ t̂xng bibn̂ata
(Na na na na na na na na na)

tangtaè wạn nan thi ṭhex la
pị h̄a k̄heaa khn thi di kẁāk̆
nụk ẁā mị̀ t̂xng cex h̄n̂ā
thī̀ h̄ĕn k̆thæb mị̀ cheụ̄̀x s̄āytā
(Na na na na na na na na na)
pĕn xarị k̆ẁā mā
(Na na na na na na na na na na na)

taè c̄hạn pĕn khn thī̀ cĕb læ̂w cả
mạn dū ǹā k̄hả thī̀ ṭhex klạb mā
tĥā s̄eīy n̂ảlāy pheụ̄̀x s̄nthnā
kạb khn xỳāng ṭhex mị̀ xeā dī kẁā

(Get out my way, get out my way)
ch̀wy h̄līk thāng h̄ǹxy dị̂ mậy
(Get out my way, get out my way)
t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ h̄līk pị
(Get out my way, get out my way)
ngận k̆ txb khảt̄hām h̄ı̂ c̄hạn rū̂thī

klab ma thami
ṭhex t̂xngkar rị
ṭhex ca xea ngị
phud cb laew k pi pi
b́ay bay b́ay bay

Who said c̄hạn mị̀chı̀ khn s̄ảkhạỵ?
Who said lị̀ h̄ı̂ c̄hạn pị wạn nận?
Who said khid s̄I khid s̄I
ca māk lạb lả klạb khả xỳā ngngī̂ k̆ phạng di
xeā l̀a ca teụ̄xns̄ti ṭhex sạk h̄ǹxy
h̄ı̂ klạb pị reìm h̄ım̀ khng kr̀xy
mị̀ xyāk cex lūp deim b̀xy
ṭhex pl̀xy h̄exa

nạb1 t̄hụng 10 bxk h̄ı̂ ṭhex h̄yud (stop!)
laèwk lạb mā mxng khwām cring thī̀ reụ̄̀xng wạn nận k̄hxng reā s̄adud
h̄nạngs̄ụ̄x lèm deim thī̀ x̀ān mạn pị cnt̄hụng thī̀ cud s̄îns̄ud
txn cb mạn mị̀mī thāng thī̀ ca pelī̀yn pị accept the truth

taè c̄hạn pĕn khn thī̀ cĕb læ̂w cả
mạn dū ǹā k̄hả thī̀ ṭhex klạb mā
tĥā s̄eīy n̂ảlāy pheụ̄̀x s̄nthnā
kạb khn xỳāng ṭhex mị̀ xeā dī kẁā

(Get out my way, get out my way)
ch̀wy h̄līk thāng h̄ǹxy dị̂ mậy
(Get out my way, get out my way)
t̄ĥā ṭhex yạng mị̀ h̄līk pị
(Get out my way, get out my way)
ngận k̆ txb khảt̄hām h̄ı̂ c̄hạn rū̂thī

klab ma thami
ṭhex t̂xngkar rị
ṭhex ca xea ngị
phud cb laew k pi pi
b́ay bay b́ay bay

klab ma thami
(Dum dum dum dadidadi dum)
ṭhex t̂xngkar rị
(Dum dum dum dadidadi dum)
ṭhex ca xea ngị
(Dum dum dum dadidadi dum)
phud cb laew k pi pi
b́ay bay b́ay bay

chạn mị̀ dị̂ ngò ngmngāy h̄ı̂ ṭhex thảr̂āy ca mị̀mī xīk khrậng
khae nī̂ k̆ kein phx h̄ı̂ k̄hêācı ẁā ṭhex pĕn khn baeb h̄ịn
(Get out my way, get out my way)
(Get out my way, get out my way)
(Get out my way, get out my way)
4MIX wanna show you something

Dum dadidadi dum dum dadidadi dum
Dum dadidadi dum dum dadidadi dum

klab mā thảmị (thảmị thảmị thảmị)
(Yeah! Yeah! Yes fool!)
ṭhex t̂xngkār rị (ṭhex t̂xngkār rị)
(Yeah! Yeah! Yes fool!)
ṭhex ca xeā ngị (xeā ngị xeā ngị xeā ngị)
(Yeah! Yeah! Yes fool!)
klạb mā thảmị (thảmị thảmị thảmị)
(Yeah! Yeah! Yes fool!)

(Bye bye)
klạb mā thảmị

Share
Share